Category Archives: เทคโนโลยี

เทคโนโลยีห้องสมุดเคลื่อนที่

ห้องสมุดเคลื่อนที่ เป็นบริการประเภทหนึ่งของห้องสมุดประชาชน ใช้ยานพาหนะที่ออกแบบเพื่อใช้เป็นห้องสมุด เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงหนังสือได้ ภายในยานพาหนะนี้จะมีพื้นที่เพียงพอสำหรับคนที่จะนั่งและอ่านหนังสือภายในรถ และสามารถบรรทุกหนังสือออกไปให้บริการแก่ประชาชนและกลุ่มบุคคลที่มีความยากลำบากในการเข้าถึงห้องสมุด เช่น ชุมชนแออัด บ้านพักคนชรา สถานพักฟื้น เป็นต้น ทั้งในท้องถิ่นที่ห้องสมุดนั้นตั้งอยู่ หรือในท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกล สำหรับยานพาหนะที่ใช้มีทั้งรถยนต์ รถลาก หรือเรือ ผู้ให้บริการในรถอาจเป็นเจ้าหน้าที่ที่ขับรถทำหน้าที่เป็นบรรณารักษ์ไปด้วยในตัว บางทีมีพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ขับรถและบรรณารักษ์ นอกจากให้บริการหนังสืออ่านแล้วรถของห้องสมุดเคลื่อนที่บางแห่งอาจมีสื่ออื่น ๆ เช่น วีดิทัศน์ เทปเสียง ซีดี-รอม ของเล่น และเกมต่าง ๆ ให้บริการด้วย บริการของห้องสมุดเคลื่อนที่เป็นประโยชน์อย่างมาก แก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลที่ไม่สามารถไปใช้บริการของห้องสมุดได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะไม่มีเวลา การคมนาคมไม่สะดวก หรือยังไม่เห็นความสำคัญของห้องสมุด หรือสาเหตุอื่น ๆ ในประเทศไทยนอกจากห้องสมุดประชาชนที่ดำเนินการห้องสมุดเคลื่อนที่แล้ว ยังมีห้องสมุดของสถาบันการศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจัดห้องสมุดเคลื่อนที่ เช่น สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร มูลนิธิสิกขาเอเชีย เป็นต้น

แนวคิดในลักษณะเดียวกับโครงการ ห้องสมุด ชุมชน โครงการ ห้องสมุดเคลื่อนที่ หรือ “ โครงการหนังสือเพื่อเด็กทุกคน ” ถือเป็นโครงการต่อเนื่องเพื่อช่วยให้เด็กๆในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสเข้าถึงบริการของ ห้องสมุด โดยรถห้องสมุด เคลื่อนที่จะเดินทางไปพบกับเด็กๆพร้อมกับหนังสือและกิจกรรมเสริมสร้าง การศึกษา ต่างๆ เด็กและเยาวชนอายุ 2-15 ปีทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯและต่างจังหวัด ปัจจุบันมีรถ ห้องสมุด เคลื่อนที่ 4 คันเพื่อใช้เดินทางไปยังจุดหมาย อันได้แก่ โรงเรียน หมู่บ้านหรือชุมชนประมาณ 250-300 ครั้งต่อปี รถห้องสมุด เคลื่อนที่จะออกเดินทางเพื่อนำหนังสือไปให้บริการเด็กและเยาวชนพื้นที่ละ 2 ชั่วโมง พร้อมกันนี้รถห้องสมุดยังได้ออกเดินทางไปพร้อมกับกิจกรรมสนุกๆเพื่อเด็กๆ อาทิเช่น การเล่านิทาน การแสดงละครหุ่น การจัดกิจกรรมเล่นเกมส์ การวาดรูประบายสี ตลอดจนการแนะนำหนังสือดีแก่เด็กและผู้ปกครอง

เพื่อการศึกษาของเด็กไทย การที่มีห้องสมุดเคลื่อนที่ ก็ถือเป็นความสำเร็จและแบ่งปันความรู้ให้กันอย่างทั่วถึงกัน ถ้าเพื่อนๆ คนไหนมี หนังสือที่ไม่ใช่แล้วก็สามารถนำไปบริจาคได้นะคะ เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ ต่อๆไป